Всеукраїнська Федерація Петанку
Ukrainian Federation of Petanque

Варіативний модуль "Петанк"

   «Петанк у сучасній формі виник в 1907 році в Лесото в Провансі на півдні Франції. Саме в цій країні в нього грають близько 17 млн. дітей в основному під час літніх канікул. Існують петанк-клуби й в Україні, зокрема і у столиці. Також збудовано найбільший стадіон, де є 20 професійних майданчиків. Всеукраїнська Федерація Петанку  проводить чемпіонати України серед дітей та дорослих»

Олександр Брикульський, виконавчий директор спортивного комітету України:

   «Кожний неолімпійський вид спорту хоче стати олімпійським, але почнемо з іншого, що насправді, петанк – це, з логіки розвитку спорту,  яку запроваджено в державі з підтримки пріоритетних видів спорту, то петанк є пріоритетним видом спорту, виявляється, тому що він включений в програму Всесвітніх ігор. Це, так сказати, олімпіада з неолімпійских видів спорту, яка проходить теж раз на 4 роки. Наступна буде у Вроцлаві у 2017 році, і петанк офіційно у програмі, тому це є пріоритетним видом спорту для розвитку в Україні. Тому такі ініціативи, які зараз запроваджені федерацією петанку – це дуже гарна річ. Я сподіваюсь, що через деякий час ми виховаємо спортсменів, чемпіонів також з цього виду спорту. Зрозуміло, що на даному етапі українці тільки поступово йдуть до міжнародних першостей, беруть участь в чемпіонатах Європи. Сподіваюсь, скоро поїдуть й на чемпіонат світу, де будуть розігруватись і ліцензії, щоб потрапити на Всесвітні ігри, але це як би одна сторона як спорт вищих досягнень, але інша сторона петанку - це рухова активність, що дуже важливо» .

   «З початку року в українських загальноосвітніх школах започатковано варіативний модуль «Петанк», затверджено правила змагань, уроки фізичного виховання з цього виду спорту, адже фахівці впевнені петанк розвиває влучність, силу, спритність, точність, окомір, волю та витримку».

Олександр Брикульський:

«Класна штука для дітей, тому що немає такого жорсткого такого фізичного навантаження і немає чисто інтелектуального, як наприклад, у шахи або шашки ти сидиш граєш. Ти тут і думаєш, і рухаєшся – тобто дуже гарна штука, щоб її упроваджувати у школах, в навчальних програмах, що зараз є ці варіативні модулі. Тобто для рухливості дітей, школярів – це клас».

«Азартність гри залучає все більше людей і це не дивно – нескладні правила, доступне спорядження, а головне – що кожен має можливість або просто грати, або ставати чемпіоном, боротися за медалі національних і міжнародних змагань».      

 

ПЕТАНК ТЕПЕР У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

ПЕТАНК ТЕПЕР У ШКОЛАХ УКРАЇНИ

  Чи може урок фізичного виховання бути цікавим і захоплюючим? Мабуть, будь-який урок може бути таким, якщо вчитель та діти знаходять взаєморозуміння та зацікавлені у власному розвитку. Щороку в Україні стає все більше шкіл, в яких вчителі йдуть в ногу з часом і діти там із задоволенням чекають на  уроки фізичного виховання.

   В рамках спортивного свята 19 травня 2016 року в ліцеї №20 Києва відбулася презентація петанку як варіативного модуля фізичного виховання в школах. Тепер викладач фізкультури, складаючи щорічний план, офіційно може включати до нього урок з елементами петанку.

     Петанк розвиває силу, точність, спритність, окомір, волю та витримку. Ще одним позитивним аспектом цього виду спорту є можливість гри на свіжому повітрі. Крім того, грати можуть всі, навіть учні, звільнені від уроків фізкультури, які, наприклад, не можуть бігати.

    Всеукраїнська Федерація Петанку ще два роки тому розпочала реалізацією своєї програми щодо впровадження петанку в загальноосвітніх школах. Було подано  документи в Міністерство освіти та науки щодо включення петанку в урок фізичного виховання та спорту в системі шкільної освіти України. Крім того, було розроблено програму, і Міністерство затвердило її. В містах України є багато майданчиків, на яких можна не тільки займатися петанком в рамках уроку фізкультури, але й створювати секції з цього виду спорту при школах.

    На святі побували представники Посольства Франції в Україні: радник з питань культури та співробітництва Паскаль Сліванскі, аташе з питань університетського і наукового співробітництва Сільвен Ріголле та аташе з питань співробітництва в галузі французької мови Віржіні Вільшанж. Вони провели показовий виступ як носії гри для вихованців ліцею. Учні 4-7 класів випробували свої можливості в цій спортивній грі. Між ВФП та Посольством Франції в Україні було досягнуто домовленостей щодо підтримки розвитку петанку в українських школах.

    А вже 21 травня в Києві відбулася презентація петанку в рамках святкування дня Європи в Україні - грали разом з пані Ізабель Дюмон, послом Франції в Україні та міністром у справах молоді та спорту України паном Ігорем Ждановим.

   Всеукраїнська Федерація Петанку вже проводить заходи із навчання школярів не лише у Києві, а й у Харкові, Дніпрі та Хмельницькому. Крім того, щороку з’являються нові зацікавлені у грі міста, що поступово приєднуються до федерації.

PETANQUE AT UKRAINIAN SCHOOLS

PETANQUE AT UKRAINIAN SCHOOLS

    Can a PT lesson be interesting and fascinating? Maybe, any lesson can be just like this, if a teacher and pupils arrive at an understanding and are interested in developing themselves. Every year more and more schools where teachers keep in step with the time occur in Ukraine. Children wait for PT lessons with pleasure there.

   As a part of a sport event on May 19th, 2016 at lyceum №20 in Kyiv a presentation of petanque as a variative module of PT at schools took place. Now a school teacher can include a PT lesson with elements of petanque into the educational program.

   Petanque develops strength, accuracy, deftness, keenness of vision, will and self-control. One more positive aspect of this kind of sport is possibility of playing the game outdoors. By the way, everybody can play – even those pupils, who are free from PT lessons, who can’t run, for example. 

   Ukrainian Federation of Petanque started to realize its program of organizing petanque lessons at schools two years ago. Documents about including petanque into a PT lesson in the educational system of schools were given to the Ministry of Education and Science. Besides, the program was developed and the Ministry confirmed it. In Ukrainian cities there are a lot of grounds, where it is possible not just to play petanque at a PT lesson, but also to create petanque clubs. 

   The representatives of France Embassy in Ukraine were present at a holiday: Cultural Affairs and Cooperation Advisor Pascal Slivanski, Attache of the University and Scientific Cooperation Silven Rigolle and Attaché for Cooperation in the Field of French Language Virgini Vilshanzh. As carriers of the game they demonstrated a petanque performance for lyceum pupils. Children from 4-7 forms tried their opportunities in this sport game. Between the UFP and France Embassy in Ukraine some agreements about supporting the development of petanque in Ukrainian schools were reached. In Kyiv on May 21st, 2016 the presentation of petanque took place as a part of celebrating the Day of Europe in Ukraine. We were playing with Isabel Dyumon - Ambassador of France in Ukraine, and Igor Zhdanov - Minister for Youth and Sports.

   Ukrainian Federation of Petanque is organizing events about teaching pupils not just in Kyiv, but also in Kharkiv, Dnipro and Khmelnitskiy. By the way, every year new cities interested in the game are occurring and they are following the UFP.

Петанк теперь в школах Украины

ПЕТАНК ТЕПЕРЬ В ШКОЛАХ УКРАИНЫ

 Может ли быть урок физкультуры интересным и увлекательным? Наверное, любой урок может быть таковым, если учитель и дети находят взаимопонимание и заинтересованы в собственном развитии. С каждым годом в Украине становится всё больше школ, в которых учителя идут в ногу со временем и дети там с удовольствием ждут уроков физкультуры.

    В рамках спортивного праздника 19 мая 2016 года в лицее №20 Киева состоялась презентация петанка как вариативного модуля физического воспитания в школах. Теперь преподаватель физкультуры, составляя ежегодный план, может официально внести в него урок с элементами петанка.  

    Петанк развивает силу, точность, ловкость, глазомер, волю и выдержку. Еще одним положительным аспектом этого вида спорта является возможность игры на свежем воздухе. Кроме того, играть могут все – даже ученики, освобожденные от уроков физкультуры, которые, например, не могут бегать.

    Всеукраинская Федерация Петанка еще два года назад начала реализацию своей программы по проведению уроков петанка в общеобразовательных школах. Были поданы документы в Министерство образования и науки относительно включения петанка в урок физического воспитания и спорта в системе школьного образования Украины. Кроме того, была разработана программа, и Министерство утвердило её. В городах Украины есть много площадок, на которых можно не только заниматься петанком в рамках урока физкультуры, но и создавать секции по этому виду спорта при школах.

   На праздновании побывали представители Посольства Франции в Украине: советник по вопросам культуры и сотрудничества Паскаль Сливански, атташе по вопросам университетского и научного сотрудничества Сильвен Риголле и атташе по вопросам сотрудничества в сфере французского языка Виржини Вильшанж. Они провели показательное выступление как носители игры для воспитанников лицея. Ученики 4-7 классов попробовали свои возможности в этой спортивной игре. Между ВФП и Посольством Франции в Украине были достигнуты договоренности по поддержке развития петанка в украинских школах.

   А уже 21 мая в Киеве прошла презентация петанка в рамках празднования дня Европы в Украине – играли вместе с госпожой Изабель Дюмон – послом Франции в Украине и господином Игорем Ждановым – министром по делам молодежи и спорта.

   Всеукраинская Федерация Петанка уже проводит мероприятия по обучению школьников не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре и Хмельницком. Кроме того, каждый год появляются нове заинтересованные в игре города, которые постепенно присоединяются к федерации. 

 

Вконтакті

FaceBook

Виробники